ARTICULO 78 F.C.F.


PAGINA 36


Article 78è. Per als clubs que tinguin equips dependents, segons el que defineix l’article 75è del present Reglament, regiran les normes següents pel que fa a l’alineació de futbolistes:
a) Els futbolistes de més de vint-i-tres anys podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips amateurs que tingui el club; tanmateix, quan hagin intervingut en quinze partits en un dels equips, de forma alterna o successiva, i fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat, no podran participar en un altre dels equips del club que sigui de la mateixa categoria o de categoria inferior.
Tampoc no podran participar en l’equip de categoria inferior en les quatre últimes jornades del campionat, ni en els partits corresponents a eliminatòries d’ascens o descens que siguin una continuació del campionat, excepte quan hagin actuat a totes i cadascuna de les cinc jornades anteriors o, al llarg de la temporada, en nou ocasions, fos quin fos el temps real que hi haguessin actuat.
b) Els futbolistes amb llicència “A”, de menys de vint-i-tres anys, podran alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club de llur classe de llicència, sense cap mena de limitacions.
c) Els futbolistes amb llicència “J” territorial o estatal podran alinear-se en qualsevol dels equips participants en competicions d’aficionats del seu club sense cap mena de limitacions, amb la llicència que els va ésser expedida originàriament sempre i quan tinguin equips juvenils inscrits en competició, llevat de l’excepció de l’article 79è.
d) Els jugadors cadets amb quinze anys fets poden alinear-se en competicions d’aficionats, amb la llicència que els va ésser expedida originàriament, encara que el club no tingui equip inscrit a la categoria.
e) Les llicències “J” i “F” estatals, i les llicències “J” i inferiors i les llicències “FJ”, “FC”, “FI”, “FAL”, “FB” i “FPB”, faculten el futbolista per actuar en l’equip en què el seu club l’hagi inscrit.
Com a excepció, cada jornada i en un màxim de tres jugadors de camp de la classe de llicència que correspongui a la categoria, els equips podran alinear jugadors en un altre equip del mateix club, tant en els d’ordre superior com inferior.
Quan es tracti de competicions disputades en la modalitat de futbol set, el nombre màxim de jugadors que podran alinear-se serà de dos; i en competicions disputades en la modalitat de futbol sala, únicament es podrà alinear un jugador.
Aquesta alineació, però, només es podrà efectuar a equips de divisió superior a la qual estigui inscrit el jugador, i si es tracta d’equip de la mateixa divisió, únicament es podrà efectuar a l’equip de lletra immediatament superior, i queda expressament prohibit l’alineació en equips de lletres inferiors. En ambdós casos, quan el futbolista hagi participat en cinc partits en equips diferents del que es troba inscrit, ja 38
no podrà tornar a alinear-se en cap altre equip, sinó únicament en el que figuri a la seva llicència.

La relació entre el nivell de l’equip i la lletra de la seva identificació s’estableix a l’article 76 del present Reglament.
El contingut del present apartat també es tindrà en compte pels jugadors dels equips filials regulats a l’article 86è, lletra h).
Pel que fa a les llicències “F” de categoria territorial, seran d’aplicació les disposicions contingudes als apartats a), b) i f) d’aquest article.
f) Les limitacions expressades a l’apartat a) i l’excepció continguda a l’apartat e), no es tindran en compte pels porters, llevat que en relació amb aquest darrer apartat e) el màxim de partits en què podran participar en un altre equip del mateix club serà de cinc.
g) Als efectes de la lletra e) del present article, els clubs podran realitzar canvis en les inscripcions dels seus jugadors, en relació amb la categoria i lletra, a través de la baixa de la llicència i posterior alta a l’equip desitjat, a molt tardar fins a la segona jornada de competició de l’equip d’origen del jugador. Amb posterioritat a aquesta data no es consideraran vàlides les variacions de jugadors en un altre equip del mateix club.